درمان بیماری های گوش


یک شنبه 22 دی 1398

درمان وزوز گوش ویژه

روغن گوش + انقوزه (به اندازه دو نخود از انقوزه را در روغن گوش حل کرده، سپس انقوزه را کنار گذاشته و روغن گوش را طبق دستور استفاده کنید)

یک شنبه 22 دی 1398

درمان گوش درد ویژه

پیشگیری از آن به این صورت است که هنگام خواب،پنبه در گوش بگذارید روغن سداب (فیجن) روغن خردل

یک شنبه 22 دی 1398

درمان پارگی پرده گوش ویژه

دستور پنیر کهنه روغن سداب(فیجن) سرکه طبیعی را روی آتش بگذارید بخار کند،بخار ان به گوش برسد

یک شنبه 22 دی 1398

درمان ناشنوایی ویژه

داروی شافیه 20 ماهه را با آب کندر(طبق دستور)

یک شنبه 22 دی 1398

درمان کری مادرزادی ویژه

داروی شافیه بیست ماهه با آب کندر(طبق دستور) روغن گوش (سداب فیجن) روغن خردل

یک شنبه 22 دی 1398

درمان عفونت،خارش و ضعف گوش ویژه

روغن سداب(فیجن): شب ها دو قطره در گوش بچکانید،سنگینی گوش را برطرف میکند و درد گوش را تسکین میدهد.این دارو برای تمام بیماری های گوش مفید است.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان